Organization Chart

 

คณะกรรมการบริษัท

นายกันตะภณ เพ็งสุทธิ์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คณะกรรมการบริษัท

นายมนัส เพ็งสุทธิ์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท

คณะกรรมการบริษัท

นายสะอาด หมอกแก้ว

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

คณะกรรมการบริษัท

นายพงศกร เพ็งสุทธิ์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

คณะที่ปรึกษาบริษัท

ดร.จอมภพ แววศักดิ์

ตำแหน่งในบริษัท ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

คณะที่ปรึกษาบริษัท

นายจิรทีปต์ เถาว์ชู

ตำแหน่งในบริษัท ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
คุณวุฒิการศึกษา ป.ตรี

คณะที่ปรึกษาบริษัท

นายวิชิต มาลาเวช

ตำแหน่งในบริษัท ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท

คณะที่ปรึกษาบริษัท

ดร.จักกริช พฤษการ

ตำแหน่งในบริษัท ที่ปรึกษา
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

 ฝ่ายจัดซื้อ

นางสาวอินทิรา จารีย์

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
คุณวุฒิการศึกษา อนุปริญา

ฝ่ายขายและการตลาด

ดร.อบรม อรัญพฤกษ์

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

ฝ่ายขายและการตลาด

นายวิทยา ดำแก้ว

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

ฝ่ายวิศวกรรม

นายภูชิต ไหมละเอียด

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

ฝ่ายบัญชี

นางนาฏยา ภิญโญ

ตำแหน่งในบริษัท เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
คุณวุฒิการศึกษา อนุปริญญา

ฝ่ายกฎหมาย

นายชุมพล ขนาน

ตำแหน่งในบริษัท ทนายความ
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท

เลขานุการ

นางสาวอินทิรา จารีย์

ตำแหน่งในบริษัท เลขานุการ
คุณวุฒิการศึกษา อนุปริญญา