วันที่ 25 มกราคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ในหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ศูนย์เกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนคีรีวง
วันที่บันทึกรายการ 01-03-2561 เวลา 00:00:00

รายละเอียดสินค้า