ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ยกเลิกการสอบถาม

ช่องทางการติดต่อบริษัท (อื่นๆ)

สถานที่ตั้ง : บริษัท นครพลังงาน จำกัด เลขที่ 1/2 ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ / โทรสาร : 075-355094 , 075-344847   มือถือ 08-7265-9799

E-mail : [email protected]