ผลงาน

โครงการ Solar Rooftop ขนาด 5kWp เลขที่ 113/1 หมู่ที่ 7 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ...

โครงการ Solar Rooftop ขนาด 7.5kWp เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ...

โครงการ Solar Tree ม.ทักษิณ จ.พัทลุง อ่านต่อ...

โครงการ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน หมู่ที่ 11 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ...

โครงการ Solar Rooftop ชนิดเชื่อมต่อสายส่งเพื่อขายไฟฟ้า ขนาด 4.960kWp อ่านต่อ...

โครงการ Solar Rooftop ชนิดเชื่อมต่อสายส่ง (Grid Connected) 3kWp อ่านต่อ...

โครงการ Solar Sunflower ม.ทักษิณ จ.พัทลุง อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 13 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ...